STANDAARD VOORWAARDEN

 
 
 
 
 

 

Standaard voorwaarden

 • Eigenaar Roland King van de eenmanszaak King Architecten is volledig gekwalificeerd en gerechtigd om het architectenberoep uit te oefenen alsmede de titel 'architect' te voeren. Roland King is ingeschreven in het Nederlandse architectenregister onder nummer 1.020601.003.
 • Met bericht van ontvangst van een getekende opdrachtbevestiging zal King Architecten met de opdracht aanvangen.
 • Roland King stelt de opdrachtgever op de hoogte van het honorarium voor de omschreven werkzaamheden en de te leveren producten.
 • Roland King behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen. Alle vertrouwelijke informatie wordt als zodanig behandeld door King Architecten.
 • Het honorarium is, tenzij anders omschreven, exclusief BTW, reis- en lichtdrukkosten. Het honorarium geldt niet voor een monumentaal pand. Als tijdens de opdracht alsnog blijkt dat het om een pand met monumentale status gaat, wordt er vanwege bijkomende werkzaamheden een meerprijs wordt in rekening gebracht (hangt af van soort monument), die binnen twee weken moet worden voldaan. In het geval dat de factuur voor meerprijs niet (op tijd) wordt betaald, is het totale bedrag van de lopende fase ineens opeisbaar, ongeacht of de fase is afgerond of niet.
 • King architecten heeft goede contacten met diverse adviserende bureaus. Indien gewenst kunnen die met toestemming van de opdrachtgever worden ingeschakeld. Facturen van overige adviseurs zoals de constructeur worden direct naar de opdrachtgever gestuurd. King Architecten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen die voortvloeien uit externe adviezen.
 • King architecten is eigenaar van alle Cad tekeningen (zogenoemde “dwg’s”), deze mogen niet verstrekt of gebruikt worden zonder schriftelijk toestemming van King Architecten.
 • Roland King of King Architecten zijn niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van de Opdrachtgever of van derden, ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden.
 • Roland King of King Architecten zijn beide niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade ten gevolge van de verrichte werkzaamheden
 • Ingeval van schade door verwijtbaar handelen van King Architecten is de aansprakelijkheid van King Architecten beperkt tot ten hoogste het gefactureerde én betaalde bedrag van de betreffende fase. Vermogensschade voortvloeiende uit materiële schade wordt uitgesloten.
 • Leges van de gemeente of stadsdeel zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 • Als vergunningsaanvraag niet goedgekeurd wordt, dient opdrachtgever altijd de totale factuur te betalen.
 • Adviseur kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 • De facturering geschiedt per afgesproken fase en zal telkens voor de helft voorafgaand aan en voor de helft na afloop van de deze fasen gedaan worden.
 • Als een opdrachtgever het contract wil/gaat beëindigen dan wordt die fase, waarin wordt gewerkt, in totaal gefactureerd. 
 • Als een opdrachtgever niet meer reageert op email, wordt het contract na vier weken beëindigd en wordt het totaal gefactureerd. 
 • Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 • Deze offerte is één maand geldig na dagtekening.

Amsterdam, 2021

 

Terug

Vraag een Gratis SCHETSGESPREK aan.

Een SCHETSGESPREK is vrijblijvend en kan overdag of eventueel 's avonds bij u thuis plaatsvinden.